تو مقدسی

  ۴ دقیقه ۹ ثانیه

  ۱۶ نُوامبر ۲۰۲۲

ترا ای خداوند با خوشی می‌ستاییم چون تو راه و راستی استی و مقدسی و پر جلالی.

دانلود

متن برنامه / متن سرود

تو مقدسی تو محبتی

راه و حیات و راستی

شاهی پر جلال

تو خداوندی

ستایمت با خوشی


تو مقدسی تو محبتی

راه و حیات و راستی

شاهی پر جلال

تو خداوندی

ستایمت با خوشی


نامت عظیم است

عیسی مسیح

مالک هستی

صخرۀ نجات


زانو می‌‌زنیم

می‌پرستیمت 

با تمامی جان

شکر هللویا


تو مقدسی تو محبتی

راه و حیات و راستی

شاهی پر جلال

تو خداوندی

ستایمت با خوشی


تو مقدسی تو محبتی

راه و حیات و راستی

شاهی پر جلال

تو خداوندی

ستایمت با خوشی


وعده کرده ای 

زود پس می‌‌ایی

ایمانداران را با خود می‌‌بری


ما ایمان داریم

که تو خدایی

دوستت می‌‌داریم

تو بی همتایی


تو مقدسی تو محبتی

راه و حیات و راستی

شاهی پر جلال

تو خداوندی

ستایمت با خوشی


تو مقدسی تو محبتی

راه و حیات و راستی

شاهی پر جلال

تو خداوندی

ستایمت با خوشی


تو مقدسی تو محبتی

راه و حیات و راستی

شاهی پر جلال

تو خداوندی

ستایمت با خوشی