سخنان عیسی مسیح

  ۱۱ اُکتُبر ۲۰۱۵

خوشا به حال ماتم‌ زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.
خوشا بحال فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد.
خوشا بحال کسانی که گرسنه و تشنۀ عدالت هستند، زیرا ایشان سیر خواهند شد.
خوشا بحال رحم کنندگان، زیرا ایشان رحمت خواهند یافت.
خوشا   به حال پاک‌دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
به کسی که به تو بدی می کند بدی نکن.
( انجیل متی 5: 4، 5، 7، 8، 29 )

خداوند، خدای خود را امتحان نکن.
( متی7:4)
باید خداوند، خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی .
( متی10:4)
زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه ای که خدا می فرماید.
( متی10:4)
قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادت دروغ نده، احترام پدر و مادر خود را نگاه دار و همسایه ات را مانند خود دوست بدار.
( متی19،18:19

مقاله‌های اخیرا