زندگی زندگی تازه ای من در مسیح

زندگی زندگی تازه ای من در مسیح

مسیحیان افغان در مورد زندگی خود در مسیح صحبت می‌کنند. به این گوش دهید و دریابید که مسیح در زندگی آنها چگونه کار کرده و می‌کند.

برنامه‌ها