زندگی داود نبی

  ۲۹ دقیقه

  ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۲

داود نبی کسی بود که به خداوند ایمان راسخ داشت و همیشه به خداوند توجه می‌‌‌کرد. از محبت و احترام زیاد برخوردار بود. داود با اینکه می‌‌‌توانیست شاول، کسی که او را ناعادلانه جفا و زجر داده بود، را بکشد، ولی این کار را نکرد چون به او چون پادشاه برگزیده خداوند بود احترام داشت و از خدا ترس داشت. اما داود نبی برای یک لحضه از یاد خداوند دور شد و خطای از او سرزد. ما نباید یک لحضه هم از یاد خدا دور شویم چون شیطان بر ما پیروز می‌‌‌شود. پس هرگز نمی‌توانیم مشکلات خود را به تنهایی به فکر خود حل کنیم، باید همیشه از خداوند بخواهیم که بر ما حکمت و قدرت عطا کند.

دانلود