زنده‌گی نو در مسیح

  ۲۸ دقیقه

  ۱ اُکتُبر ۲۰۲۱

در هیچ دینی عبارتی مشابه این عبارت یافت نمی‌شود که در صورت ایمان آوردن به پیامش، پیروان آن مذهب «خلقت تازه‌ای» خوانده شوند. ولی زمانی که شخص در مسیح باشد، انسانی نو خواهد شد، او خلقت تازه‌ای است. انسانیت کهنه با مسیح مصلوب شده است و «مخلوقی نو» بوجود آمده است. همان طوریکه یک شاخه، جزیی از درخت است و در درخت می‌‌‌‌باشد؛ به همان گونه پیروان مسیح باید در مسیح باشند. در آن صورت است که ما و شما تازه‌گی و زنده‌گی نو را تجربه خواهیم کرد.

دانلود