زندانی شدن عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۹ مه ۲۰۲۰


مرقس فصل ۱۴ آیه‌های ۲۷-۵۲ به ما آخرین کلمات و کارهای عیسای مسیح را قبل از زندانی شدن می‌گوید. عیسای مسیح احساسات خود را بیان کرد که غمگین و پریشان است. با وجودی که عیسای مسیح غمگین و پریشان بود اما خود را به خدا سپرد و شاگردان را رهنمایی کرد تا بیدار باشند و دعا کنند. وقتی ما غمگین و پریشان هستیم ما می‌توانیم احساسات خود را به دیگران بگوییم و همزمان زندگی خود را به عیسای مسیح بسپاریم چون عیسای مسیح این راه را پیموده است. همچنان ما می‌خوانیم که وقتی عیسای مسیح را زندانی کردند، عیسای مسیح گوش خدمتگار کاهن اعظم را شفا داد. زمانی که ما زندگی خود را به عیسای مسیح می‌سپاریم، عیسای مسیح می‌خواهد ما شفا دهد و کمک کند.

دانلود