زخم زبان

  

  ۱۱ سِپتامبر ۲۰۲۰

همه ما به گونه‌های مختلف زخم زبان را تجربه کرده ایم یعنی ما دیگران را زخم زبان زده ایم ویا دیگران ما را با زخم زبان صدمه زده اند. زبان ما آیینه قلب ماست. اگر ما در قلب خود انتقام و حسادت و غرور داشته باشیم همه را در زبان خود و از طریق گفتار خود نشان می‌دهیم. کتاب مقدس به صورت واضح و آشکار به ما می‌گوید که اگر ما بتوانیم زبان خود را رام کنیم تمام وجود خود را می‌توانیم رام کنیم. ما باید زبان و گفتار خود را برای برکت و کمک و محبت به دیگران استفاده کنیم.

دانلود