روزه گرفتن در مسیحیت به چه صورت است ؟

  

  ۱۵ آوریل ۲۰۲۲

در این برنامه ما نگاهی خواهیم داشت به دیدگاه مسیحیت در ارتباط با روزه و بررسی اراده خداوند در این مورد

دانلود