روزه و روزه داری 2023 1402

  ۲۹ دقیقه

  ۱۳ آوریل ۲۰۲۳

اکثراً دیده شده است تعداد از مردم به ظاهر روزه می‌‌گیرند. آنها تظاهر به فروتنی می‌‌‌کنند؛ آنها سرهای خود را خم ساخته و بر خاکستر می‌‌‌نشینند؛ عملی که دلالت بر تواضع و ماتم دارد. اما به گفته خداوند، همه اینها برای نمایش است؛ آنها به خداوند نه از قلب خود بلکه با انجام اعمال ظاهری حرمت می‌‌‌گذارند.
و بدتر از آن، همانا که رفتار معمولی و روزانه آنها به همان بدی سابق باقی مانده است: چطور می‌‌‌توان انتظار داشت که خداوند به دعاهای آنها گوش فرا داده و روزه گرفتن آنها را تصدیق کند؟ روزه به معنای زمانی برای خود انکاری، خود آزمایی، و توبه از گناهان است. اما یک تعداد مردم صرفاً برای کسب توجه از خداوند و اینکه بتوانند احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند روزه می‌‌‌گرفتند. خداوند به دعای افراد دو رو و دو چهره گوش نمی‌دهد.

دانلود