روزنه ای زندگی مسيحی

روزنه ای زندگی مسيحی

  اخیرا: ۲۶ اوت ۲۰۱۹

دهقان تفتی٬ شاعر و نویسنده ای ایرانی بود که تمام زندگی خود را وقف خدمت عیسی مسیح کرده بود. او یک شعر طویل در بارهٔ انسانیت نوشت. این شعر با داستان پیدایش شروع شده و بعدأ داستان غمناک گناهٔ انسان و پیشگویی پیامبران در باره ای آمدن عیسی مسیح ادامه می یابد. در این شعر همچنان در باره ای زندگی٬ تعالیم٬ و مرگ عیسی بر روی صلیب میشنویم. عیسی مسیح زندگی خود را برای گناه انسان در روی صلیب فدا کرد.
در این برناه ها٬ دو دوست گرامی ما این شعر را بطور مفصل تشریح میدهند. امید واریم این برنامه ها باعث برکت شما قرار گیرند. اگر کدام سوال و یا پیشنهادی دارید لطفأ به آدرس ذیل بما نامه بنویسید

برنامه‌ها