روابط زن و شوهر

  ۳۹ دقیقه

  ۳ فِورِیه ۲۰۱۳

هدف از زندگی مشترک زن و شوهر برتری طلبی و تسلت بر یگدیگر نبوده بلکه ستایش و جلال خداوند در اتفاق و همدلی است. مناقشه و بد رفتاری باعث دوری ما از خداوند گردیده و مانع برکت، رحمت، و فیض خداوند می‌‌‌گردد.
اساس و زیبای هر زندگی وابسطه به زیبای درونی است. کلام خدا همچنان به زیبای درونی تاکید می‌‌‌ورزد. کلام خدا می‌‌‌گوید زن باید مطیع مرد باشد و مرد باید نسبت زن رفتار با محبت و ملاحظه داشته باشد.
تنها وسیله رسیدن به یک زندگی حقیقی زن و شوهری پیروی از کلام خداوند است.

دانلود