رنج و زحمت

  ۴۲ دقیقه

  ۱۶ دِسامبر ۲۰۱۲

زندگی مسیحی و گام نهادن با عیسی مسیح عاری از درد و رنج نیست. قسمیکه تاریخ همواره گواه درد و رنج ایمان داران عیسی مسیح است. دنیا برای یک ایماندار مکان امن و عشرت سرا نیست بلکه مکان نا هموار و همراه با رنج، اذیت، و آزار است. چونکه رب الارباب ما عیسی مسیح در این دنیا رنج کشید و مصلوب شد، پس ما ایمانداران عیسی مسیح همچنان باید آماده پذیرش چنین وضعیت باشیم.
اما خبر خوش اینجاست ما از این رنج‌ها خسته نشده و نا امید نمیگردیم زیرا جایگاه ما نزد پدر آسمانی محفوظ بوده و فتح نهایی از آن خداوند است.

دانلود