رفکه بخش چهارم: در سختیها

  ۱ ساعت

  ۶ فِورِیه ۲۰۲۱

مسیحیان و غیر مسیحیان همه سختیها و مشکلات را در زندگی تجربه می‌کنند. واکنش و عکس العمل پیروان عیسای مسیح در برابر سختیها و مشکلات نسبت به دیگران فرق می‌کند. عیسای مسیح در متا فصل ۲۸ آیه ۲۰ می‌گوید که من هر روز تا به آخر با شما هستم.
وقتی عیسای مسیح با ما در سختیها و مشکلات است، ما می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را کمک می‌کند تا از سختیها و مشکلات عبور کنیم. مهمترین چیز در غلبه به سختیها و مشکلات ایمان ما به عیسای مسیح است و اطمینان به او که ما کمک می‌کند.

دانلود