رفکه

رفکه

  اخیرا: ۷ مه ۲۰۲۱

رفکه یک سریال از نمایشنامه هاست که زندگی یک پیرو عیسای مسیح را در قرن اول می‌لادی در منطقه فلسطین یا اسراییل امروزی نشان می‌دهد. رفکه شخصیت اصلی نمایشنامه، یک خانم جوان است که در جامعه مرد سالار و تحت تسلط رومیان زیر فشارهای زیاد زندگی می‌کند. رفکه به ما از تعلیمات، معجزات عیسای مسیح می‌گوید و این که چی گونه آن را در زندگی خود تطبیق کنیم. زندگی در دو هزار سال گذشته تغییرات اساسی کرده است اما قلب انسان مانند دو هزار قبل ضرورت به تبدیل شدن از طریق ایمان به عیسای مسیح دارد.

برنامه‌ها