رفتن عیسی به عبادتگاه

  آل

  ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

این متن را دوباره  با دقت بخوانید.

چون عید فِصَح یهود نزدیک بود عیسی به اورشلیم رفت. در عبادتگاه اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغول بودند، و صرافان هم در پشت میزهای خود نشسته  بودند. پس از ریسمان قمچین ساخت و همۀ آنها را با گوسفندان و گاوان از عبادتگاه بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخت و میزهای آن ها را چپه کرد. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: «اینها را از اینجا بیرون ببرید. خانۀ پدر مرا به بازار تبدیل نکنید.» شاگردان عیسی به خاطر آوردند که نوشته شده است: «آتش غیرت نسبت به خانۀ تو در من شعله ور است.» پس یهودیان از او پرسیدند: «چه معجزه ای می کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟» عیسی در جواب گفت: «این عبادتگاه را ویران کنید و من آن را در سه روز آباد خواهم کرد.» یهودیان گفتند: «ساختن این عبادتگاه چهل و شش سال طول کشیده است. تو چطور می توانی آن را در سه روز بنا کنی؟» اما عبادتگاهی که عیسی از آن سخن می گفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کلام خدا و سخنان عیسی ایمان آوردند (یوحنا ۲: ۱۳-۲۲).

برای یهودیان چی چیزی در باره معبد از اهمیت زیاد برخوردار است؟

معبد خانه خدا بود. در اینجا یهودیان خدا را در جای مقدس ملاقات می کردند. معبد برای یهودیان از جایگاه بسیار مقدسی برخوردار بود. بزرگترین افتخار برای یهودیان معبدشان بود. هیرودیس پادشاه در حال بازسازی معبد بود و یهودیان به این باور بودند که با ساختن معبد جدید خدا هم ملکوت خود را  بر قرارخواهد کرد.

مردم در  صحن معبد چی می کردند؟ رخ دادن این حادثه در موقع عید فِصَح از چی اهمیتی برخوردار است؟

چرا عیسی نسبت به این کار مردم در معبد خشمگین است؟

چرا رهبران یهود نسبت به اعمال عیسی ناراحت اند؟

اعمال عیسی بسیار جرأتمندانه بود. رهبران یهود تقاضا می کردند که عیسی باید   ثابت نماید که  حق داشت این  کار را انجام دهد. عیسی چی گونه به تقاضای ایشان جواب داد؟

منظور عیسی از اینکه گفت: «این عبادتگاه را ویران کنید و من آن را در سه روز آباد خواهم کرد» چی بود؟  

عیسی به مردم یک درس بزرگ می دهد. او خودش معبد حقیقی خدا است، جایی که خدا در آن ساکن است و مردم در آنجا خدا را ملاقات می کنند. عیسی معبد جدید است، او بره راستین فِصَح است. بخشش گناهان در معبد نه بلکه در عیسی مسیح است.    


مقاله‌های اخیرا