رستاخیز یا دوباره زنده شدن عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۱۰ آوریل ۲۰۲۰

مرقس فصل ۱۶ آیه‌های ۱-۲۰ به ما می‌گوید که عیسای مسیح دوباره زنده شد و به شاگردان خود ظاهر گشت. عیسای مسیح به شاگردان خود امر کرد تا پیام انجیل را به همه جا برسانند. ما پیام انجیل را موعظه می‌کنیم و به هرجا می‌رسانیم. شاید شما سوال کنید که ما با پیام انجیل چی کنیم؟ رومیان فصل ۱۰ آیه ۱۰ می‌گوید که هر کی در قلب خود ایمان بیاورد که عیسای مسیح خداوند و نجات دهنده است و به زبان خود اقرار کند نجات می‌ابد. ما شما را تشویق می‌کنیم که انجیل را بخوانید و به عیسای مسیح ایمان بیاورید.

دانلود