رساله غلاتیان

  ۲۹ دقیقه

  ۳۰ سِپتامبر ۲۰۱۲

هدف این رساله آزادی است، آزادی از نفرت. این رساله به ما می‌‌گوید که با محبت یک دیگر را خدمت نماید. محبت یکی از ثمرات روح‌القدوس است که کسی با روح‌القدوس زندگی می‌‌کند قلب آنها مملو از محبت است. شریعت مسیح می‌‌گوید که با گناه کاران به درستی و فروتنی بر خورد کنید. همانطور که عیسی مسیح بار همه ما را بدوش گرفت، از ما نیز می‌‌خواهد که بارهای یک دیگر خود را بدوش بگیریم. کلام خدا می‌‌فرماید، جواب بدی را با خوبی بدهید. خوبی ما نه تنها به الفاض باشد بلکه در عمل نیز نشان بدهیم.

دانلود