راه نجات و هستی

  ۱ نُوامبر ۲۰۱۲

ایمان گل امید است تو آنرا پرپر مکن

امید فروغ نور است تو آنرا پنهان مکن

راه نجات و هستی بشارت مسیح است

آرامش دلت را اسیر طوفان مکن

اینها سلاح نور است غافل شوی سیاهی

دلت را در سیاهی اسیر شیطان مکن

مثل بهار سرسبز بیرون شو از تباهی

دور مشو تو از نور خود را زمستان مکن

دلت را زنده کن با امید به فیض عیسی

هر گز به جز مسیحا با کس تو پیمان مکن

روح حقیقت را بنمای به من مسیحا

مرا ز دیده خود هرگز تو پنهان مکن

                                                   ( محمود تاجیک)

مقاله‌های اخیرا