رابطه شخصی با عیسی مسیح

  ۱۴ دِسامبر ۲۰۲۱

پیروی از عیسی مسیخ این است که خدا نجات را به کسی مفت و رایگان عطا می‌نماید که به قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب اعتماد کرده ایمان بیاورد.

کسی که به عیسی مسیح ایمان می‌اورد و پیرو مسیح می‌شود مذهبش را ترک نمی کند تا به مذهبی دیگر بپیوندد، بلکه او هدیة خدا را دریافت می‌کند که شروع یک رابطة جدید و شخصی با عیسی مسیح است و نتیجة آن بخشش گناهان و زندگی ابدی بعد از مرگ است.

پیروﻣﺴیح ﺷﺪﻥ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ نمودن ﻳﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ، خاص و شخصی با خالق عالم است.

ما پیروان مسیح افغان همیشه به ای تأکید می‌کنیم برای اینکه مسیحی حقیقی باشیم، باید عیسی مسیح را در زندگی خود قبول نموده و با او رابطۀ شخصی داشته باشیم.

رابطۀ شخصی با عیسی مسیح به دید روحانی ضرورت دارد. این رابطه وقتی درک شده می‌تواند که ما افغان‌ها روحانی شویم، یعنی پیروی عیسی مسیح شویم و آنرا تجربه نماییم.  پولس رسول می‌فرماید: 

کسی که روحانی نیست، نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیدۀ او این تعالیم پوچ و بی معنی هستند و در واقع، چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آن ها نمی توانند آن را درک کنند.
اول قرنتیان ۲: ۱۴

برای اینکه یک افغان به حیث یک مسیحی، رابطۀ شخصی فعال و درونی با عیسی مسیح داشته باشد، لازم است که عیسی مسیح را بحیث شخص زنده قبول نماید. ما می‌توانیم با دیدن این حقیقت تاریخی که عیسی مسیح به روی زمین زندگی نمود، مصلوب شد و در روز سوم دوباره از مرگ قیام نمود، او به حیث یک انسان و خداوند زنده به همه ظاهر شد با او یک رابطۀ شخصی برقرار نماییم. پولس رسول به کلیسای قرنتیان نوشته می‌نماید: 

در این خصوص نوشته شده است: «اولین انسان یعنی آدم، نَفسِ زنده گشت.» اما آدم آخر روح زندگی بخش گردید.
اول قرنتیان ۱۵: ۴۵

ما هم برای اینکه رابطۀ شخصی با عیسی مسیح برقرار کنیم اوره به حیث « نفس زنده»، یا شخص زنده روحانی قبول کنیم.

وقتی که ما عیسی مسیح را به ایمان قبول کردیم، ما صاحب یک دید روحانی و زندگی روحانی می‌شویم و به حیث انسان جدید تولد تازه پیدا می‌نماییم. وقتیکه ما تولد تازه  را تجربه نمودیم روح مسیح در روح ما جای گزین می‌شود و به این ترتیب عیسی مسیح زنده در درون ما زندگی می‌نماید. وقتیکه عیسی مسیح در ما زندگی می‌کند ما با عیسی مسیح اتحاد روحانی برقرار می‌کنیم و با او یکی می‌شویم. در این وقت است که ما احساس می‌کنیم که به مخلوق جدید تبدیل شدیم و ما  پیروان مسیح افغان یک هویت نو در عیسی مسیح را نصیب می‌شویم که کاملاً متحد و پیوست با مسیح است. به همین سبب است که ما پیروان مسیح به دیگر هموطنان ما توضیح می‌دهیم که ما کی هستیم. دیگر ما عیسی مسیح را به حیث یک شخصیت تاریخی که آمد و گذشت و رفت و یا یک معبود دور و بیرون از خود حس نمی کنیم، بلکه کسی که در ما به شکل زنده وجود دارد، ما با او یکی هستیم و همه چیز زندگی ما را او تنظیم می‌نماید که این رابطه حتی بالاتر از یک رابطۀ شخصی است.

 متأسفانه بسیار مردم در بارۀ مفهوم حقیقی  پیرو مسیح در اشتباه اند. آنها  فکر می‌نمایند که مسیحی بودن انجام دادن ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺧﺎﺹ ﻣﺬﻫﺒﯽ است، یا بعضی  فکر می‌نمایند که مسیحی بودن یعنی داشتن رابطۀ یک شخص با کلیسا یا اجتماع مسیحیان است نه خود عیسی مسیح.

 درحالی که مفهوم واقعی مسیحیت بسیار متفاوت می‌باشد. مسیحیت حقیقی، یک رابطه است؛ رابطه ای شخصی با عیسی مسیح. پذیرفتن عیسی مسیح به عنوان نجات دهندۀ شخصی یعنی اینکه شما شخصاً به عیسی مسیح ایمان و اعتماد داشته باشید. هیچکس نمی تواند به واسطۀ ایمان دیگران نجات یابد. هیچکس قادر نیست با انجام اعمال خاص نجات یابد. تنها راه نجات این است که شما شخصاً عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، و اعتماد داشته باشید که مرگ وی بر صلیب جریمۀ گناهان شما را پرداخت کرد و قیامش حیات ابدی شما را تضمین نمود

هموطنان عزیز،  اگر مایل هستید عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود بپذیرید، می‌توانید از طریق چت ما با ما در تماس شوید تا با هم یکجا دعا نماییم. مقاله‌های اخیرا