دیگران را لعنت نکنید و در عوض برکت دهید.

  

  ۱۶ آوریل ۲۰۲۱

خداوند زن و مرد را شبیه خود آفریده است تا یکدیگر و دیگران را برکت دهند نه این که لعنت کنند. ما ضرورت داریم یا یکدیگر را ببخشیم و انتقام نگیریم. با بخشیدن دیگران ما خود ما بخشیده می‌شویم و فکر و ذهن ما آزاد می‌شود تا دیگران را برکت داده و دوست داشته باشیم.

دانلود