دوستان نو و قدیمی در خلقت تازه

  ۲۹ دقیقه

  ۱۶ فِورِیه ۲۰۲۱

به همانگونه که مسیح ما را محبت نمود، ما نیز باید برادران خود را از صمیم دل و بدون خودخواهی، محبت کنیم. ما فرزندان خدا هستیم و تمامی ایمانداران از نظر روحانی برادران و خواهران ما می‌‌باشند. اگر برادر و خواهر زمینی خود را محبت می‌‌کنیم، چقدر بیشتر لازم است برادر و خواهر روحانی خود را مورد محبت قرار دهیم.
عیسی مسیح به شاگردان خود فرمود. به شما حکم نو می دهم: یکدیگر را دوست بدارید.

دانلود