دوباره زنده شدن عیسای مسیح

  ۱ ساعت

  ۲۰ ژوئن ۲۰۲۰

در مرقس فصل ۱۶ آیه‌های ۱-۱۱ ما می‌خوانیم که زنان به طرف قبر عیسای مسیح رفتند. زنان هیچ چیزی از دوباره زنده شدن نمیدانستند. وقتی زنان دیدند که سنگ قبر دور گذاشته شده است و قبر خالی بود، آنان تعجب کردند. سنگ قبر دور گذاشته شده بود تا زنان، شاگردان و دیگران داخل شوند و به چشمان خود ببینند که عیسای مسیح آنجا نیست و دوباره زنده شده است. قبر خالی بزرگترین ثبوت دوباره زنده شدن عیسای مسیح برای دو هزار سال گذشته است.. دوباره زنده شدن عیسای مسیح ایمان ما را تکمیل کرد و به ما اطمینان می‌دهد که عیسای مسیح با ماست همان طور که وعده داده بود.

دانلود