دعا و شفا

  ۱ ساعت

  ۷ نُوامبر ۲۰۲۰

یعقوب فصل ۵ آیه‌های ۱۳-۲۰ به ما در مورد اهمیت دعا در زندگی مسیحی درس می‌دهد. زندگی مسیحی با دعای ایمان به عیسای مسیح شروع شده و با دعا ختم می‌شود. هنگان صبح ما دعا می‌کنیم و خدا را شکر می‌کنیم برای همان روز و هنگام شب قبل از خواب دعا می‌کنیم و زندگی خود را به مسیح می‌سپاریم. عیسای مسیح می‌تواند ما را از گناه ما و مریضیهای جسمی و روحی شفا دهد. هر مسیحی دست شفا بخش عیسای مسیح را در زندگی خود تجربه کرده است. بیایید دعا کنیم که عیسای مسیح ما و خانواده و کشور ما را شفا دهد.

دانلود