دعا برای صلح

  ۲۸ دقیقه

  ۱۷ مارس ۲۰۲۰

در شرایط اکنونی، یگانه نیاز مبرم میهن و مردم ما صلح است که سالهاست مردم ما چشم به راه آن استند. عیسی مسیح می‌‌‌فرماید که هر چه از پدر می‌‌‌خواهید بنام من بخواهید. پس در دعا در نام عیسی مسیح از خدا می‌‌‌خواهیم که این نیاز مبرم مردم ما را برآورده سازد. دعا که گفتگوی قلبی انسان با خدا است، ما را کمک می‌‌‌کند تا با خلوص تمام در حضور خدای متعال دعا کنیم تا صلح که گمشدۀ مردم است، در وطن و کشور ما حکم فرما شود و جنگ برای همیش خاتمه یابد.

دانلود