دعا از قلب

  ۲۴ مه ۲۰۲۱

دل قانع بما ده

تا به آنچه داریم

از آن شکرگزار باشیم،

خدای فقرا، یار بینوایان!

بر ما رحم کن! قلب‌های سخت مانرا نرم گردان!

بگذار که اشک ندامت از چشمان ما،

همچو قطرات باران جاری شوند.

دل ما را نرم کن،

بیا و دل‌های ما را مملو از محبت بساز!

در قلب مان آتش عشق و محبت خود را بیافروز

تا که ما آتش مهر و محبت تو

جهان سرد و بی‌مهر خویش را

در صلح و صفا بسر بریم!

از نور محبت خود قلب‌های تاریک ما را روشن کن

وز عدالت و رحمت خود ما را سیراب بساز

تا اینکه ملت‌ها، راه‌های تو را یافته

ترا بخواهند

ترا بستایند

و شکرگزار تو باشد.

آمین!

مقاله‌های اخیرا