در وقت دعا و پرستش، روی ما به کدام سمت باشد؟

  ۲۷ دقیقه

  ۲۷ ژانوِیه ۲۰۲۱

زمانیکه می‌‌‌خواهیم دعا کنیم و خدا را پرستش و ستایش کنیم، از کلمات و جملاتی استفاده کنیم که واقعاً از قلب ما و نیت ما سرچشمه می‌‌‌گیرد. خدا به قلب و نیت ما نگاه می‌‌‌کند و او از همه چیز آگاه است. طوریکه می‌‌‌دانیم، دعا و راز و نیاز، صحبت با خداوند است. هنگامیکه دعا می‌‌‌کنیم و او را عبادت می‌‌‌کنیم، این مهم نیست که روی ما به کدام طرف باشد. خدای که ما را آفریده متعال و قادر مطلق است. پس او در همه جا حضور دارد.

دانلود