در صورت آدمی به عالم آمد!

  ۳۶ ثانیه

  ۱۴ ژانوِیه ۲۰۲۲

ما میلاد عیسی مسیح را جشن می‌‌گیریم... که در صورت یک انسان برای نجات ما به جهان آمد.

دانلود