در باره محمد برای ما بگو!

  ۴۸ ثانیه

  ۱۸ نُوامبر ۲۰۲۲

یکی از دوستان افغان ما نوشته است: «نظرت را در مورد محمد پیامبر اسلام به ما بگو.»

دانلود