درک دلسوزی عیسی مسیح از طریق معجزات او

  ۲۸ دقیقه

  ۲۴ فِورِیه ۲۰۲۳

عیسی مسیح تمام معجراتی را که انجام داد، با قوت و قدرت و با گفتن یک کلمه انجام می‌‌‌‌‌‌داد. این معجزات نه تنها که قدرتی خداوندی عیسی را نشان می‌‌‌‌‌‌دهد بلکه ترحم، دلسوزی و محبت او را نیز نمایان می‌‌‌‌‌‌سازد. کور‌های را که او بینا ساخت، شل‌های که توسط معجره‌ی او به راه رفتن شروع کردند و گنگ‌های که شروع به گپ زدن کردند، همه‌ی اینها بیانگر دلسوزی و ترحم عیسی به مخلوق می‌‌‌‌‌‌باشد. پس با مطالعه معجزات عیسی مسیح، ما نه تنها که قدرت شفای او را می‌‌‌‌‌‌بینیم بلکه ترحم و دلسوزی عیسی را درک می‌‌‌‌‌‌کنیم.

دانلود