درسی از کتاب مقدس

  ۱ نُوامبر ۲۰۱۲

« بخواهید، به شما داده خواهد شد. بجویید، پیدا خواهید کرد. بکوبید، در به روی تان باز خواهد شد. چون هرکه بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هرکه بکوبد، در برویش باز می شود. آیا کسی در میان شما هست که وقتی پسرش از او نان بخواهد، سنگی به او بدهد؟ و یا وقتی ماهی می خواهد ماری در دستش بگذارد؟ پس اگر شما که انسان های گناهکاری هستید، می دانید چگونه باید چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما چیزهای نیکو را به آنهای که از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود!
با دیگران همانطور رفتار کنید که می خواهید آن_ها با شما رفتار کنند. این است خلاصۀ تورات و نوشته های انبیا.» ( انجیل متی ٧:٧-١٣)

مقاله‌های اخیرا