داستان زنده

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ مارس ۲۰۱۸

به تصویر کشیدن مناظر روز‌های اول پا گذاشتن کودکیکه همه در انتظار آمدنش بودند. مراسم بعد از بدنیا آمدن طفل یکی بعد دیگر حقانیت پیشگویی‌های انبیا را ثابت ساختند. انتظار به پایان رسیده بود. خوشی‌ها آغاز یافته زندگی جدید جوانه می‌زد. کودک عجیب که به شکل عجیب به دنیا آمده بود در حکمت و قوت رشد می‌کرد. چون خدا با او بود.

دانلود