داستان خلقت: کی این دنیا را آفرید؟

  ۳۰ دقیقه

کتاب مقدس می‌‌‌گوید که خداوند تمام دنیا را در شش روز آفریده است. در پنج روز اول زمین، آسمان، خشکه، آب‌ها، حیوانات، درخت‌ها، مهتاب، و ستاره‌ها را آفرید. در روز ششم خداوند انسان را آفرید، که نام او را آدم ماند. خداوند آدم را از خاک ساخت، و حوا را از آدم. آدم و حوا در باغ عدن زندگی می‌‌‌کردند. خداوند از خوردن میوه درخت نیک و بد آنها را منع کرده بود. ولی شیطان حوا را فریب داد. که در نتیحه خداوند آنها را از باغ عدن بیرون کرد.

دانلود