داستان خلقت: کی این دنیا را آفرید؟

  ۳۰ دقیقه

کتاب مقدس می‌گوید خداوند تمام دنیا را در شش روزآفریده است. درپنج روزاول زمین، آسمان،خشکه، آب‌ها، حیوانات ،درخت‌ها، مهتاب و ستاره‌ها را آفرید. در روز ششم خداوند انسان را آفرید، که نام اورا آدم ماند. خداوند آدم را از خاک ساخت، و هوا را از آدم. آدم و هوا در باغ ٬ادن٬ زندگی می‌کرد.خداوند از خوردن میوه درخت نیک بد آنها را منع کرده بود. ولی شیطان هوارا فریب داد. که درنتیحه خداوند آنها را از انجا بیرون کرد به این دنیا آمد.

دانلود