خوش به حال شکنجه شده گان راه عدالت

  ۲۸ دقیقه

  ۱۹ دِسامبر ۲۰۲۲

در طول تاریخ، کسانی که با قوم خدا مخالفت کردند، پیامبران زیادی را کشتند که راه عدالت را به مردم نشان می‌دادند.در عهد جدید می‌بینیم که عیسی مسیح، تنها فرد عادل، جان خود را در راه عدالت و بخشش فدا می‌کند.
این که منظورعیسی مسیح ازعدالت حقیقی چی است، شما می‌توانید درین برنامه متوجه شوید.

دانلود