خوشی در رنج

  ۴۱ دقیقه

  ۱۰ مارس ۲۰۱۳

با پذیرفتن عیسی مسیح منحیث خداوند و منجی خویش، از تاریکی بسوی نور می‌‌‌آییم. بواسطه مسیح، اعمال نادرست و زشتی‌ها از ما دور می‌‌‌شود. عیسی مسیح ما را از لعنت‌ها نجات می‌‌‌دهد.
از رنج‌ها و سختی‌ها ناراحت نمی‌شویم زیرا نام پر افتخار مسیح را بخود داریم. شاید برای بدست آوردن زندگی حقیقی رنج‌های را متحمل شویم. اما این رنج ه ارا با دل . جان پذیرا هستیم زیرا ما در رنج‌های مسیح شریک می‌‌‌شویم.

دانلود