خدمت به همدیگر

  ۳۹ دقیقه

  ۲۴ فِورِیه ۲۰۱۳

کلام خداوند برای ما می‌‌‌آموزاند که از استعداد‌ها وعطایایی خود به خیریت دیگران استفاده نموده همدیگر را با خوشحالی و سخاوتمندی خدمت کنید. با ذهن پاک دعا نموده و در هنگام دعا با تمام فکر و عقل خویش به حضور پدر آسمانی برویم. با محبت قلبی همدیگر را خدمت نماییم طوریکه عیسی مسیح شاگردانش را خدمت کرد.
خدمت ما نسبت به همدیگر باید بدون قید و شرط باشد همانگونه که خداوند مارا بدون قید شرط از از تاریکی نجات داد.

دانلود