خدایا!

  ۱۷ اوت ۲۰۲۰

تویی خاموش و یا منم کر گوش

و غرق در خورد و نوش، اوه خدایا!

با آنکه تویی در همه جا موجود

ولی من بی‌خبر ازینهمه دلایل و شهود

به فضل و لطف بی‌همتا

چشم بینا و گوش شنوایم کن عطا

روح و روانم را با ندای دلنواز خویش شاد گردان

جان و تنم را با دست زندگی ساز خویش آباد گردان

از خود بینی و خود پرستی نجاتم ده

از فیض و کرم خویش آب حیاتم ده

مقاله‌های اخیرا