خداوند در بین مشکلات کجاست؟

  ۲۶ دقیقه

  ۱۷ فِورِیه ۲۰۲۰

مزمور ۲۳ احتمالا محبوب‌ترین تمامی مزامیر بوده و سرودی درباره نیکویی و خوبی خداوند نسبت به قوم خود است. اول خداوند به عنوان یک شبان، و سپس به عنوان یک پادشاه به تصویر کشیده می‌‌‌‌‌شود. این مزمور در طی دورانهای بسیار، مایه تسلی و تشویق می‌لیونها ایماندار شده است، و امروز هم به همان اندازه زمانی که داود آنرا نوشت تازه و مناسب حال است. عیسی مسیح احتمالا داشت به این یا سایر مزامیر فکر می‌‌‌‌‌کرد وقتی که در مورد خود گفت، "من شبان نیکو هستم".
یک شبان به گوسفندان خود اهمیت می‌‌‌‌دهد؛ او تمام احتیاجات آنها را برآورده می‌‌‌‌سازد. او آنها را بسوی مرتع‌های سبز به همراه آبهای راحت هدایت می‌‌‌‌کند که نمادهای تندرستی و تازگی هستند. اما وقتی خداوند شبان است، او بسیار بیش از اینها انجام خواهد داد.

دانلود