خبر خوش انجیل چیست؟

  ۵۱ ثانیه

  ۱۲ فِورِیه ۲۰۲۲

پیغام انجیل این است که اگر می‌‌خواهیم گناهان ما بخشیده شود, نجات و زندگی جاویدان داشته باشیم و مورد قضاوت و داوری خدا قرار نگیریم فقط یک راه داریم و ان این است که به عیسی مسیح ایمان بیاوری م مفهوم نجات در مسیحیت بطور کامل درک کنیم

دانلود