حمله ای انتحاری در کوثر دانش و دانشگاه ای کابل

  ۲۸ دقیقه

  ۱۳ نُوامبر ۲۰۲۰

حمله بر دانشگاه کابل و کوثر دانش اولین حمله بر یک مرکز علمی و تحصیلی نیست. حملات بسیاری از این دست در سال‌های اخیر به ویژه در کابل رخ داده و تلفات زیادی به همراه داشته است.
دانشگاه و موسسات تعلیمی جای فراگیری علم و دانش است. در موسسات تعلیمی قلم حکمروایی دارد نه گلوله و بربریت.

دانلود