حقیقت شما را آزاد خواهد کرد!

  ۲۹ ثانیه

  ۳ مه ۲۰۲۱

آیا می‌‌‌‌خواهید آزادی واقعی داشته باشید؟ چگونه می‌‌‌‌توانیم چنین آزادی را داشته باشیم؟ عیسی مسیح آزادی را به حقیقت و حقیقت را به زندگی کردن بر اساس دستورات خود پیوند می‌‌‌‌دهد. اگر مطابق دستورات عیسی مسیح زندگی کنید، حقیقت را خواهید شناخت و هنگامی که حقیقت را بشناسید، آن وقت آزاد خواهید شد.

دانلود