جوان حکیم

  ۲۹ دقیقه

  ۲۶ مارس ۲۰۱۸

والدین در جریان سفر از شهری متوجه شدند که پسر شان با آن‌ها نیست، با پریشانی برای یافتن پسر پس به شهر بر می‌گردند. شهر بزرگ است کوچه هایش تنگ و باریک، بازار هایش پر از ازدحام مردم مختلف از آدم‌های جور و ناجور. پدر دلهره دارد و مادر پریشان است که پسر با حادثهٔ ناگواری روبرو نشده باشد. پسر گپ شنو و مطیع بود هیچ وقت کار خرابی از او سر نمی زد. پس آیا چه شده که او با کاروان برای سفر همراه نشده است؟ جواب این سوال چه خواهد بود.

دانلود