جمعه خوب و جشن رستاخیز چیست و چه معنایی برای مسیحیان دارد؟

  

  ۱۵ آوریل ۲۰۲۲

جمعه خوب، جمعه قبل از یکشنبه عید پاک، روزی است که مسیحیان مرگ عیسی مسیح را گرامی می‌دارند. این روزی است که عیسی بر روی صلیب برای گناهان جهان درگذشت. تا هرکس به او ایمان آورد خجل نشد. و در عید پاک، پیروزی عیسی مسیح بر مرگ را جشن می‌گیرند. رستاخیز او به معنای زندگی جاودانی است که به همه کسانی که به او ایمان دارند اعطا خواهند شد.

دانلود