جمعه الصلیب 2020

  ۲۸ دقیقه

  ۱۰ آوریل ۲۰۲۰

عیسی مسیح پاک و مقدس بود. او هیچ گناهی را مرتکب نشده بود. پس چرا عیسی مسیح بر صلیب کشته شد و خون پاک و گران بهای او ریختانده شد؟

دانلود