جزای کفرگویی چیست؟

  ۲۷ دقیقه

  ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲

کُفر گفتن به خدا یعنی از روی عمد چیزی را گفتن یا کاری را انجام دادن که به سبب آن از جلال و احترام خداوند کاسته شود. بویژه این به مفهوم انکار او، و توهین به او، و خدایان یا مردمان دیگر را ”هم پایه‟ او ساختن است. هیچگاهی مرتکب این عمل نشویم. خدا خالق و آفریدگار ماست. او شایسته‌ای ستایش و پرستش است. او سزاور حمد و سپاس است. ولی نباید که از کفرگویی سوی استفاده کنیم و زیر نام کفرگویی اهداف و خواسته‌های خود را پیاده و عملی کنیم.

دانلود