تولد پسر از دختر باکره

  ۲۹ دقیقه

  ۱۹ فِورِیه ۲۰۱۸

این کاملاً حقیقت است که برای خدا کار ناممکن وجود ندارد. اما اگر به دخترهٔ باکرهٔ پاکدامن خبر دهند که بدون ازدواج و بدون یکجا شدن با مرد صاحب فرزند خواهد شد، آیا او باور خواهد کرد؟ صد‌ها سال پیش دختر باکرهٔ بنام مریم این خبر را از طرف خداوند دریافت کرد و او وارخطا شد. اما بخاطر ایمان داشتن به، قادر مطلق بودن خدا آن را با فروتنی پذیرفت. ثمر اطاعت و فروتنی از خدا بسیار شیرین است.

دانلود