تولد نو برای مسیحیان چی معنا می‌دهد؟

  

  ۳۰ آوریل ۲۰۲۱

منحیث پیروان عیسای مسیح ما می‌گوییم که تولد نو یافته ایم. تولد نو به معنای تولد جسمانی نیست. وقتی به عیسای مسیح ایمان می‌آوریم، روح خدا قلب و فکر ما را تغییر می‌دهد و قلب و فکر نو به ما می‌دهد. قلب و فکر نو به معنای قلب پر از محبت، بخشش و فیض است.

دانلود