تواضع و فروتنی

  ۳۸ دقیقه

  ۱۴ آوریل ۲۰۱۳

در جامعه ما، بعضی مردم بیان حقایق را یک عمل ننگ آلود و اعمال شریرانه را جز افتخارات و دست آورد خود می‌‌‌دانند.
خداوند را شکر گذار هستیم که با ایمان آوردن به عیسی مسیح تمام این لکه‌های چرکین از وجود ما پاک گردیده و سرود عدالت را می‌‌‌سرآییم. خود خواهی و غرور باعث حذف خوشی‌های زندگی ما می‌‌‌گردد.
با ایمان به عیسی مسیح، در مقابل قدرت خداوند خورد هستیم زیرا ارزش‌ها و معیار‌های ملکوت خداوند متفاوت است از آنچه ما فکر می‌‌‌کنیم.

دانلود