تعمید و شجرۀ عیسی

  ۲۹ دقیقه

  ۳۰ آوریل ۲۰۱۸

تعمید در آب نشانهٔ توبه است، پس عیسی مسیح که از گناه پاک بود چرا تعمید گرفت؟ اصل و نسب انسانی عیسی به کجا می‌رسد. برای یهودیان چرا شجرهٔ انسانی بسیار مهم بود. هرکس می‌خواهد که از بیخ بته نباشد. برای ما افغان‌ها هم شناخت اصل و نسب ما بسیار مهم است، چرا؟

دانلود