تعلیم عیسی مسیح: حتی دشمنان خود را دوست بدارید!

  ۱ دقیقه ۵ ثانیه

  ۱ ژانوِیه ۲۰۲۳

تعلیم عیسی نه تنها این است که به دیگران احترام بگذارید، بلکه واقعاً آنها را دوست داشته باشید، حتی اگر آنها دشمن شما باشند. ما واقعاً به یادگیری این آموزش نیاز داریم.

دانلود