ترس خداوند

  ۲۹ دقیقه

  ۱۰ ژوئن ۲۰۱۲

خداترسی یعنی نفرت داشتن از گناه. خداترسی ما را به طرف زندگی درست هدایت می‌‌‌کند و مارا از نافرمانی از خدا محافظت می‌‌‌کند. ترس از خدا باعث می‌‌‌شود که ما مثل خداوند گناه را به یک چشم بد ببینیم. کس که از دل خداترس باشد از گناه هرگز خوشش نمی‌آید، حتی در ذهن خود از گناه نفرت می‌‌‌کند و اگر مرتکب گناه هم شود به گناه خود اعتراف نموده فوراً توبه می‌‌‌کند. توبه ما هم باید از دل باشد، نه تنها در زبان. رحمت خداوند وقتی نصیب ما می‌‌‌شود که ما به گناه خود اعتراف کنیم و آنرا ترک کنیم.

دانلود